Regulamin:

REGULAMIN SERWISU

1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1.1. Operator: BPS Arkadiusz Jarząb z siedzibą w Gdańsku 80-298, ul. Budowlanych 64, NIP 9570575601, REGON 191425599, adres e-mail: biuro@twoikurierzy.pl, koncesja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr B-00214 na wykonywanie usług pocztowych.
1.2. Użytkownik: podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź który w jakikolwiek inny sposób uzyskał dostęp do Serwisu TwoiKurierzy.
1.3. Serwis TwoiKurierzy: prowadzony przez Operatora serwis internetowy, utrzymywany w domenie twoikurierzy.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora bądź jego partnerów na podstawie którego Użytkownicy mogą zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.
1.4. Konto: prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu TwoiKurierzy.
1.5. Usługa: świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika.
1.6. Przewoźnik: podmiot prowadzący zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi działalność, której przedmiot stanowi świadczenie usług miejskich i krajowych w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” oraz usług międzynarodowych (Usługi Przewoźnika) któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczania i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu TwoiKurierzy.
1.7. Regulamin Przewoźnika: całość regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych w Serwisie TwoiKurierzy, określających zasady świadczenia Usług Przewoźnika.
1.8. Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu TwoiKurierzy.
1.9. Adresat: osoba, do której kierowana jest przesyłka w ramach Usługi Przewoźnika.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2.1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu TwoiKurierzy.
2.2. Z Serwisu TwoiKurierzy mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Dany Przewoźnik może jednak zastrzec w Regulaminie Przewoźnika, że nie będzie świadczyć swoich usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; w takim zakresie użytkownik będący konsumentem powinien powstrzymać się od zamawiania takich Usług Przewoźnika. Za osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny działać osoby upoważnione.
2.3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu TwoiKurierzy.

3. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA
3.1. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu TwoiKurierzy Użytkownik powinien utworzyć Konto bądź rejestrować się do Serwisu TwoiKurierzy używając loginu i hasła.
3.2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie TwoiKurierzy, w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (rejestracja).
3.3. Utworzenie Konta zostanie potwierdzone przez Operatora. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne jest z zawarciem umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Również skorzystanie z Serwisu TwoiKurierzy poprzez pierwsze zalogowanie do Serwisu TwoiKurierzy przy użyciu loginu i hasła przypisanego do utworzonego konta w Serwisie TwoiKurierzy oznacza zawarcie umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.
3.4. Użytkownik może także uzyskać dostęp do Serwisu TwoiKurierzy w ramach innych serwisów internetowych, prowadzonych przez Operatora bądź partnerów Operatora, poprzez które można korzystać z Usługi. Każdorazowe skorzystanie z takiego dostępu i skorzystanie z Usługi będzie rozumiane jako zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.5. Operator może uzależnić utworzenie Konta bądź dostępność wybranych funkcjonalności od weryfikacji prawdziwości danych podanych przy zakładaniu Konta. Weryfikacja danych jest warunkiem dokonywania rozliczeń z Operatorem po wykonaniu Usługi. W celu weryfikacji danych należy przesłać skany:
- w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumentu potwierdzającego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku spółki cywilnej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,
- w przypadku innej działalności (prawnik, lekarz, rolnik) – dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,
- w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej –dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
W uzasadnionych przypadkach Operator może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej.
Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji.
3.6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).
3.7. Operator może odmówić utworzenia Konta dla osoby, która w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia umowy lub umów z Operatorem oraz w przypadku, gdy dane podawane w procesie rejestracji wskazują, że są to informacje nieprawdziwe.
3.8. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu TwoiKurierzy bądź inne treści reklamowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
3.9. Użytkownik w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.3 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu – z zastrzeżeniem zdania następnego). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi i jest bezskuteczne, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto wykonywanie Usługi za zgodą Użytkownika.
3.10. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w celu utworzenia Konta w każdym przypadku ich zmiany. Zmiana danych nie może polegać na zmianie osoby, dla której zostało utworzone Konto.

4. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI
4.1. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik może zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.
4.2. W celu zlecenia wykonania usługi, Użytkownik:
- loguje się do Serwisu TwoiKurierzy w oparciu o udostępnione mu narzędzia,
- wybiera Przewoźnika, z którego usług zamierza skorzystać oraz zapoznaje się z Regulaminem Przewoźnika,
- wypełnia formularz podając wymagane do wyceny dane,
- wybiera Usługę Przewoźnika, z której chce skorzystać,
- zatwierdza zlecenie Usługi Operatorowi.
Dodatkowo Użytkownik, którego dane nie zostały zweryfikowane, dokonuje wpłaty należności ustalonej na podstawie podanych przez niego informacji.
4.3. Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Przewoźnika.
4.4. W związku ze zleceniem Usługi, Użytkownik powinien postępować zgodnie z Regulaminem Przewoźnika w celu umożliwienia mu wykonania Usługi Przewoźnika.
4.5. Użytkownik odpowiada za wybór Przewoźnika, jak również za prawidłowość przekazanych Przewoźnikowi danych w celu wykonania usługi oraz za podejmowane czynności zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.
4.6. O przyjęciu realizacji usługi Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
4.7. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Serwis TwoiKurierzy zostaje przekazany list przewozowy; Użytkownik korzystając z usługi Przewoźnika zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie tak przekazanym listem przewozowym.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
5.1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi.
5.2. Operator zapewnia, że w ramach Serwisu TwoiKurierzy zawiera umowę z Przewoźnikiem na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie Przewoźnika, na podstawie której Użytkownik będzie mógł się domagać od Przewoźnika wykonania Usługi Przewoźnika.
5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór Przewoźnika ani nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność działalności Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, dokonania stosownych zgłoszeń bądź spełnienia innych warunków formalnych prowadzenia działalności.
5.4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi Przewoźnika Użytkownik zgłasza bezpośrednio Przewoźnikowi, według zasad określonych w Regulaminie Przewoźnika.
5.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań Użytkownika podjętych w związku ze zleceniem wykonania usługi Przewoźnika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
- podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki,
- nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi,
- naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Przewoźnika.
- naruszenie przez Użytkownika Regulaminu.
5.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Adresata, w szczególności za przyjęcie przez niego kierowanej do niego przesyłki czy uiszczenia kwoty za pobraniem.
5.7. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania Usługi ani Usługi Przewoźnika, Zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika.

6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA
6.1. Prowadzenie Konta Użytkownika w serwisie TwoiKurierzy jest bezpłatne.
6.2. Użytkownik zobowiązany jest rozliczyć się z Operatorem z tytułu wykonania Usługi, zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (w tym również co do wynagrodzenia za usługi dodatkowe).
6.3. Z zastrzeżeniem ust. 6.5. i ust. 6.11 Operator będzie dokonywał rozliczeń z Użytkownikiem za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe). Operator wystawiać będzie na Użytkownika fakturę VAT zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, na kwotę w wysokości wynikającej z cennika. W każdym czasie użytkownik może zażądać wystawienia odrębnej faktury dokumentującej konkretną wybraną Usługę lub Usługi.
6.4. Termin płatności faktur wystawionych przez Operatora na Użytkownika wynosi 7 dni od daty wystawienia (dotyczy Użytkowników dokonujących rozliczeń za okresy miesięczne).
6.5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec Użytkowników niezweryfikowanych, Operator może zażądać od Użytkownika dokonania płatności przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie oznaczać, że Usługa nie zostanie przyjęta do realizacji.
6.6. W przypadku, gdy wykonanie usługi Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty (w szczególności w przypadku, o którym mowa w punkcie 5.7.), Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą.
6.7. W przypadku przesyłek za pobraniem, których zasady realizacji określa Regulamin Przewoźnika, niniejszym Użytkownik upoważnia Operatora do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania na rzecz Użytkownika. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora jego wierzytelności wobec Użytkownika z kwoty za pobraniem, należnej Użytkownikowi.
6.8. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu TwoiKurierzy prowadzą, jako agenci rozliczeniowy:
- spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495;
- Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).
Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia;
- Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).
6.9. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pomocą którego następuje realizacja płatności i zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego.
6.10. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do PayU S.A., PayPal oraz Blue Media S.A. na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem PayU, PayPal oraz Blue Media S.A. dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
6.11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą w BlueMedia S.A. sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
6.12. Dostępne formy płatności BLueMedia S.A.:
- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
- Płatności online,
- BLIK.
6.13. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia miesięcznego limitu kwotowego dla rozliczeń płatnych po zakończeniu miesiąca. W takim wypadku jeśli kwota należności Użytkownika na rzecz Operatora przekroczy ustalony limit, Operator może zażądać zapłaty tej należności i do czasu dokonania zapłaty przez Użytkownika uzależnić dalsze świadczenie Usług od dokonania zapłaty przed wykonaniem Usługi.

7. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH
Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu TwoiKurierzy. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis TwoiKurierzy mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu TwoiKurierzy oraz usług Operatora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie TwoiKurierzy lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: BPS, ul. Budowlanych 64, 80-298 Gdańsk z dopiskiem „reklamacja TwoiKurierzy”.
8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.4. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta lub podany w trakcie logowania.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY
9.1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://twoikurierzy.pl/kontakt lub pisemnie na adres Operatora. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi Przewoźnika oraz definitywnego rozliczenia wykonania Usługi (w tym dokonania zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur).
9.2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Operatora powyżej 30 dni, Operator może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta lub Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w regulaminie.
10.2. Regulamin dostępny jest w Serwisie TwoiKurierzy. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.
10.3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu TwoiKurierzy. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu TwoiKurierzy i zawiadomienia Użytkownika. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem na zasadach przewidzianych w punkcie 9.1. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.
10.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Serwisu TwoiKurierzy.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Operator. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora Usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu TwoiKurierzy), a także związanych ze świadczeniem usług przez Operatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Operator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.
5. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników i Adresatów przez Operatora w ramach Serwisu TwoiKurierzy usług.
6. Dane osobowe Nadawców i Adresatów, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu TwoiKurierzy są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Nadawców w procesie zlecania Usługi. Lista Przewoźników wraz z ich pełnymi danymi stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu TwoiKurierzy. Przekazanie danych osobowych następuje:
a) na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,
b) niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
c) w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Nadawcę do Adresata, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem a Nadawcą i Adresatem.
7. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017, jednocześnie zostaje uchylony dotychczasowy Regulamin BPS z dnia 19 grudnia 2016 roku.


Załącznik nr 1
Załacznik nr 2

Regulaminy Przewoźników:
Warunki przewozu krajowego i międzynarodowego DHL
Warunki wykonywania usług krajowych FedEx
Warunki wykonywania usług krajowych I międzynarodowych DPD
Warunki Świadczenia usług kurierskich i pocztowych GEIS 
Warunki Świadczenia usług międzynarodowych przez GLS
U nas zamówisz
tanią przesyłkę w:
Strona główna Regulamin Cenniki Inne dokumenty FAQ Polityka prywatności Polityka plików cookie Reklamacje O firmie Kontakt Mapa strony
Serwis TwoiKurierzy.pl prowadzony jest przez firmę BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007/2019
domeny, hostingprojektowanie stron www - netwave.pl