Reklamacje:

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem platformy TwoiKurierzy, przyjmowaniem i realizowaniem zamówień oraz nieterminowym doręczeniem przesyłek w zakresie odpowiedzialności zgodnym z regulaminem usług prosimy składać na adres:biuro@twoikurierzy.pl
Terminy i warunki składania oraz szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji, reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr38, poz. 266.).
W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm.), chyba że ma zastosowanie ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

1. Reklamacje z tytułu uszkodzenia i/lub zaginięcia przesyłek krajowych DHL


Reklamacje można złożyć on-line poprzez aplikację DHL24 na www.dhl24.com.pl
Reklamacje kieruj do:
DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
Dział Reklamacji
ul. Targowa 35
90-043 Łódź

tel: (42) 6 345 350
fax: (42) 662 67 30
e-mail:
pl.reklamacje.wa@dhl.com
kontakt.pl@dhl.com


W przypadku, gdy wartość szkody nie przekracza 2000 zł dokumenty można wysłać drogą elektroniczną (w postaci skanów) lub faksem.
W przypadku, gdy wartość szkody przekracza 2000 zł oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) powinny zostać wysłane na adres Działu Reklamacji.
Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych
Druk reklamacja-interwencja

Reklamacje dotyczące zagubienia, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki
pismo reklamacyjne z numerem listu przewozowego oraz kwotą roszczenia i numerem konta bankowego,
list przewozowy (egzemplarz pozostawiony przez kuriera),
protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego),
dokument potwierdzający wartość szkody w zależności od jej rodzaju (umowa kupna/sprzedaży; rachunek/faktura VAT/paragon fiskalny /kwit kasowy; oryginał kalkulacji kosztów wytworzenia produktu, sporządzony przez producenta lub rachunek za naprawę/kalkulację kosztów naprawy/fakturę za naprawę), w przypadku przesyłek ubezpieczonych wymagany jest dokument zakupu lub wytworzenia towaru.

Oferowany czas rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych
10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji,
w przypadku reklamacji przesyłek ubezpieczonych termin może ulec wydłużeniu.

REKLAMUJ W PRZYPADKU:
nieterminowego dostarczenia,
zagubienia,
uszkodzenia,
ubytku zawartości przesyłki.

TERMINY:
Wszelkie roszczenia musisz zgłosić do DHL na piśmie w terminie:
14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki,
30 (trzydziestu) dni od daty przyjęcia przesyłki przez DHL do przewozu.

FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W SKUTEK DZIAŁANIA, M.IN.:
„Siły Wyższej” – na przykład trzęsienie ziemi, cyklon, sztorm, powódź, mgła, wojna, katastrofa lotnicza, embargo;
każdej wady lub naturalnej właściwości przesyłki, nawet jeżeli była znana DHL;
buntu albo rozruchów społecznych, strajki;
każdego działania lub zaniechania jakiejkolwiek osoby niebędącej pracownikiem lub kontrahentem DHL, a w szczególności: Klienta, Odbiorcy, osoby trzeciej, służb celnych lub administracji rządowej.

Ponadto DHL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zjawiskami elektrycznymi lub magnetycznymi lub za skasowanie elektronicznych lub fotograficznych obrazów, danych lub zapisów.

CZAS ROZPATRYWANIA reklamacji przesyłek krajowych:
10 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej komplet wymaganych dokumentów
w przypadku reklamacji przesyłek ubezpieczonych termin może ulec wydłużeniu (reklamacje rozpatrywane są przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe)

WAŻNE:
Jeśli stwierdzisz uszkodzenie lub ubytek doręczanej przesyłki, Kurier doręczający przesyłkę niezwłocznie sporządzi protokół szkód. Ty sam możesz zażądać sporządzenia protokołu, jeśli stwierdzisz, że przesyłka jest naruszona. Protokół sporządza się w obecności przedstawiciela DHL Express. Protokół musi zostać podpisany przez Ciebie, a także przedstawiciela DHL Express. Masz prawo żądać sporządzenia protokołu w ciągu 7 dni od daty odbioru.

Według regulaminu usługę pocztowa uważa się za nienależycie wykonaną, jeśli z winy DHL Express nastąpiła zwłoka w doręczeniu przesyłki lub ubytek lub uszkodzenie przesyłki. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki. Za utraconą uważa się przesyłkę, która nie doszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu.

OPÓŹNIENIA:
Klient ma obowiązek powiadomić firmę DHL o każdym roszczeniu związanym z opóźnieniem dostarczenia przesyłki, na piśmie lub telefonicznie, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty nadania przesyłki, oraz podać firmie DHL numer konta klienta (ewentualnie), numer Dowodu Nadania (AWB), datę nadania wysyłki i pełne informacje o odbiorcy. W ciągu 30 dni po powiadomieniu przez klienta w powyższy sposób firmy DHL, firma:
nie obciąży klienta opłatami lub zwróci je w przelewem na podane przez klienta konto;
wyjaśni klientowi przyczynę, dla której przesyłka nie kwalifikuje się do roszczenia, w wyniku określonych ograniczeń lub wyłączeń;
dostarczy klientowi dowód terminowego dostarczenia przesyłki.

Gwarancja zwrotu pieniędzy nie ma zastosowania dla:
1) przesyłek DHL EXPRESS WORLDWIDE wysyłanych na koszt odbiorcy płatnych gotówką przy odbiorze (Transport Collect),
2) specjalnych opłat dotyczących usług dodatkowych dla przesyłek DHL EXPRESS WORLDWIDE np. odbioru lub dostarczenia przesyłki w weekend,
3) przesyłek nadawanych w ramach usługi, której cena jest związana z korzystaniem z określonego opakowania firmy DHL np. „DHL Express Envelope”, czy „Express for You.

Źródło: materiały dostępne na stronie internetowej DHL Express (Poland)

Wszelkie reklamacje z tytułu nieterminowego doręczenia prowadzi firma BPS.
Reklamacje można składać poprzez druk reklamacyjny BPS załączony w zakładce "dokumenty".2. Reklamacje z tytułu uszkodzenia i/lub zaginięcia przesyłek krajowych FedEx

Wszelkie reklamacje związane z usługami firmy FedEx należy zgłaszać :

E-mail: plmaster@fedex.com
Faks: + 22 57 63 159
FedEx Express Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

Kto może złożyć reklamację? Kiedy należy złożyć reklamację?
Reklamację może złożyć nadawca, odbiorca oraz osoba trzecia.

W jaki sposób złożyć reklamację ?

REKLAMUJ W PRZYPADKU:
niewykonania,
nienależytego wykonania usługi.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozpatrywania reklamacji, które są wniesione w formie pisemnej, przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej za listem poleconym i zawierają komplet dokumentów.

ROSZCZENIA Z TYTUŁU USZKODZENIA, OPÓŹNIENIA LUB UTRATY
Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzeń (jawnych lub ukrytych), opóźnienia (włączając w to roszczenia z tytułu zepsucia się lub zniszczenia) lub utraty pod adresem FedEx należy zgłosić na piśmie w terminie 21 dni kalendarzowych od doręczenia Przesyłki, w przeciwnym razie nie można wnieść przeciwko FedEx powództwa o odszkodowanie (patrz również rozdział 17: Gwarancja Zwrotu Pieniędzy w kwestii czasu, w jakim należy zgłosić żądanie zwrotu lub zapisu na dobro rachunku Kosztów Transportu w przypadku Nienależytego Wykonania Usługi) . Potwierdzenie odbioru Przesyłki przez Odbiorcę bez pisemnej adnotacji o istnieniu uszkodzenia w momencie doręczenia jest dowodem „prima facie" na to, że Przesyłka została doręczona w stanie nienagannym. FedEx akceptuje roszczenia z tytułu uszkodzeń pod warunkiem, że Odbiorca udostępni zawartość, oryginalny karton wysyłkowy i opakowanie w celu ich sprawdzenia przez FedEx.

FedEx zastrzega sobie prawo do sprawdzania uszkodzonych Przesyłek w lokalu Odbiorcy jak również prawo do zabrania uszkodzonej Paczki w celu jej sprawdzenia do oddziału FedEx.

Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dla FedEx dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

INNE ROSZCZENIA (m.in. z tytułu utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia)
Wszelkie inne roszczenia, włączając w to, lecz nie wyłącznie roszczenia z tytułu utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia należy zgłosić FedEx w ciągu dziewięciu miesięcy po tym jak Przesyłka została powierzona FedEx.

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA I OGRANICZENIA CZASOWE
W przeciągu dziewięciu miesięcy po tym jak Przesyłka została powierzona FedEx roszczenie musi zostać udokumentowane poprzez przesłanie FedEx wszelkich istotnych informacji na ten temat. FedEx nie jest zobowiązany do obsługiwania roszczeń, zanim nie zostaną opłacone wszystkie Koszty ciążące na przesyłce; nie przysługuje prawo potrącenia roszczenia od tych Kosztów. Prawo do odszkodowania zanika, jeśli powództwo nie zostanie wniesione w ciągu dwóch (2) lat od daty wydania (w przypadku uszkodzenia) lub od dnia, w którym Przesyłka miała zostać dostarczona (w przypadku utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia).

Jako przewidziany dzień doręczenia ustala się dla celów obliczenia biegu terminów dzień następujący po dniu wysyłki. Krótsze terminy przedawnienia według ustawy lub innych umownych postanowień zachowują pierwszeństwo.

To samo roszczenie zgłoszone w związku z Przesyłką FedEx uwzględnia tylko raz.

Źródło: Materiały dostępne na stronie firmy FedEx - Regulamin świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym firmy FedEx.

Wszelkie reklamacje z tytułu nieterminowego doręczenia prowadzi firma BPS.
Reklamacje można składać poprzez druk reklamacyjny BPS załączony w zakładce "dokumenty".3. Reklamacje z tytułu uszkodzenia i/lub zaginięcia przesyłek krajowych K-EX

K-EX Sp. z o.o.
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
NIP 959 185 69 95
REGON 260287537
infolinia
(41) 31-06-800
(22) 21-22-800

oddziały regionalne

e-mail
biuro@k-ex.pl
gdansk.express@kolporter.com.pl


REKLAMUJ W PRZYPADKU:
ubytku,
utraty,
uszkodzenia powstałego od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania,
opóźnienia w przewozie.

REKLAMACJE MOŻE ZGŁOSIĆ:
nadawca,
odbiorca,
zleceniodawca.

TERMINY:
Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne złożenie w siedzibie lub oddziale K-EX pisma reklamacyjnego podpisanego przez uprawnionego. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez osobę nieuprawnioną lub z niekompletną dokumentacją K-EX wezwie zgłaszającego do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez K-EX uzupełnionej reklamacji.

FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W SYTUACJI:
przyczyn występujących po stronie nadawcy, odbiorcy, zleceniodawcy;
właściwości towaru;
działania siły wyższej;
zdarzeń losowych niezawinionych przez K-EX;
nadania przesyłki wyłączonej z przewozu na mocy niniejszego Regulaminu;
wadliwego lub niedostatecznego opakowania przesyłki lub jej części narażającego przesyłkę na uszkodzenie lub ubytek;
nienależytego oznakowania przesyłki lub jej części;
wad lub naturalnych właściwości przesyłki;
załadowania przez nadawcę, rozładunku przez odbiorcę lub osób działających na rachunek nadawcy lub odbiorcy;
innej przyczyny niezawinionej przez K-EX.

WAŻNE:
Jeśli przyjmiesz przesyłkę bez zastrzeżeń utracisz prawo do roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki,
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć, stwierdzisz po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądasz ustalenia jej stanu oraz udowodnisz, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

CZAS ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:
Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez K-EX kompletnej reklamacji.


O wyniku rozpatrzenia reklamacji K-EX powiadomi zgłaszającego pisemnie podając:
w przypadku uznania roszczenia: kwotę odszkodowania i sposób jej rozliczenia;
w przypadku nie uznania roszczenia całkowitego lub częściowego: uzasadnienie odmowy, pouczenie o dalszych możliwościach postępowania
warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest opisanie na liście przewozowym zawartości przesyłki, dopuszcza się zaznaczenie nr faktury VAT na której przewożony towar się znajduje

Przesyłkę, która nie została dostarczona do odbiorcy w ciągu 30 dni od daty planowanego terminu doręczenia należy traktować jako utraconą.

Źródło: Materiały dostępne na stronie K-ex - Regulamin świadczenie usług kurierskich przewozowych i pocztowych z udziałem konsumentów.

Wszelkie reklamacje z tytułu nieterminowego doręczenia prowadzi firma BPS.
Reklamacje można składać poprzez druk reklamacyjny BPS załączony w zakładce "dokumenty".


4. Reklamacje z tytułu uszkodzenia i/lub zaginięcia przesyłek krajowych i międzynarodowych GLS

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzenia I/lub zaginięcia należy zgłaszać bezpośrednio do firmy GLS.

Reklamacje kieruj do:
General Logistics Systems
Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052 Komorniki
Polska

Infolinia: 804 262 262 (opłata jak za połączenie lokalne)
Numer dla telefonów komórkowych: +48 (46) 814 82 20 

e-mail: office@gls-poland.com

oddziały regionalne

REKLAMUJ W PRZYPADKU:
utraty,
ubytku,
uszkodzenia paczki powstałych w czasie od jej przyjęcia do przemieszczenia aż do dostarczenia (wydania),
zwłoki w wykonaniu usługi.

REKLAMACJĘ może zgłosić:
Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo. Nie dotyczy to zakładu ubezpieczeń występującego wobec GLS Poland z roszczeniem zwrotnym.

WAŻNE:
Nie możesz reklamować swojej paczki z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi, jeśli przyjąłeś paczkę bez zastrzeżeń.
Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia, jeśli zgłosisz je na piśmie zgłoszonego na piśmie (lub Nadawcę w przypadku zwrotu Paczki) do GLS Poland, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia Paczki. W takim przypadku masz prawo żądać sporządzenia protokołu szkodowego w obecności przedstawiciela GLS Poland. Protokół szkodowy zostanie podpisany przez Ciebie oraz przedstawiciel GLS Poland. Odpowiedzialność GLS Poland w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy Klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia Paczki do przemieszczania, aż do chwili jej wydania.

W przypadku uszkodzenia Paczki, klient zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji GLS Poland do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

TERMINY:
Reklamacje należy składać na piśmie pod adresem GLS Poland w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni licząc od dnia przyjęcia paczki przez GLS Poland do przemieszczania.

FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W SYTUACJI GDY:
z przyczyn występujących po stronie Nadawcy albo Odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą GLS Poland,
z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,
wskutek działania Siły wyższej,
z nadania przez Nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które GLS Poland zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania,
z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki
z niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki
ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych ich właściwości,
z załadowania, rozmieszczenia lub wyładowania Paczki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy
niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek

TWOJA REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ:
imię i nazwisko ( w przypadku przedsiębiorców - oznaczenie firmy, siedziby) i adres reklamującego oraz numer rachunku bankowego, ewentualnie dyspozycję o przekazie pocztowym
kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia,
kopię PN,
kopię protokołu o stanie Paczki / kopię protokołu szkody.

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty okażą się niewystarczające do rozpoznania reklamacji ze względu na ich jakość lub treść, GLS Poland może zażądać od Ciebie kopii dodatkowych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia. Jeżeli reklamację wniosła osoba nieuprawniona, albo reklamacja nie zawiera jednego z wymienionych powyżej elementów lub konieczne okaże się zażądanie dodatkowych dokumentów, z wymienionych powyżej , GLS Poland - w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji - wezwie Cię do jej uzupełnienia w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem uznania reklamacji za nie wniesioną. Jeżeli reklamacja zostanie poprawiona lub uzupełniona w terminie, o którym mowa powyżej, 90-dniowy termin przewidziany do rozpoznania reklamacji liczy się od dnia jej uzupełnienia.

CZAS ROZPATRYWANIA reklamacji przesyłek:
Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 90 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.
O wyniku załatwienia reklamacji GLS Poland zawiadamia reklamującego podając:
w razie uznania roszczenia – uznaną kwotę i sposób jej przekazania reklamującemu,
w razie całkowitego lub częściowego nie uznania roszczenia – podstawę odmowy wraz z uzasadnieniem.

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA:
W obrocie krajowym wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek paczki nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy zawartych w paczce chyba że do szkody doszło wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa GLS Poland. Wartości rzeczy ustala się na podstawie i w następującej kolejności:
ceny określonej w fakturze (rachunku) zakupu
ceny wynikającej z oficjalnego cennika obowiązującego w dniu przyjęcia Paczki do przemieszczenia,
wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w czasie i w miejscu przyjęcia Paczki przez GLS Poland do przemieszczania.
W razie uszkodzenia Paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej
wartości.

Źródło: Dostępny na stronie internetowej GLS Poland - Regulamin świadczenia usług.

Wszelkie reklamacje z tytułu nieterminowego doręczenia prowadzi firma BPS.
Reklamacje można składać poprzez druk reklamacyjny BPS załączony w zakładce "dokumenty".
5. Reklamacje z tytułu uszkodzenia i/lub zaginięcia przesyłek krajowych i międzynarodowych  DPD

W przypadku problemów z ustaleniem losów nie doręczonej przesyłki prosimy o skorzystanie z formularza 'Kontakt z Działem Obsługi Klienta' lub kontakt telefoniczny. Obsługa Klienta w oddziale Warszawa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 14:00. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu: 801 400 373 lub 22 577-55-55.

Reklamacje dotyczące faktur - reklamacje@twoikurierzy.pl
Reklamacje z tytułu opóźnień w doręczeniu - interwencje@dpd.com.pl
Pozostałe reklamacje - reklamacje@dpd.com.pl

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji drogą internetową należy wypełnić formularz 'Kontakt z Działem Reklamacji'.

oddziały regionalne

REKLAMUJ W PRZYPADKU:
niewykonania usługi,
opóźnienia,
zagubienia,
uszkodzenia,
ubytku przesyłki,

REKLAMACJE MOŻE ZGŁOSIĆ:
Zleceniodawca,
Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń,
Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.

TERMINY:
Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki musisz zgłosić w formie pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od dnia, przewidywanego terminu wykonania usługi. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD Polska jesteś zobowiązany dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia Twojej reklamacji.

FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W SYTUACJI GDY:
przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości odbiorcy),
adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy),
zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną przy wysyłaniu,
waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną,
odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi zapłaty opłat za przesyłkę lub wpłacenia kwoty pobrania),
przesyłka zawiera przedmioty wykluczone z przewozu (patrz lista warunki DPD),
zaistnieje siła wyższa, m. in. trudne warunki pogodowe (niskie temperatury, mgła, duże opady śniegu, gołoledź itp.), strajki, powodzie, trzęsienie ziemi, pożary itp.

Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku, gdy:
zawiera przedmioty wykluczone z przewozu;
przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie DPD Polska, w trakcie świadczenia usługi;
przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Zleceniodawcy z powodu braku lub błędnego adresu Zleceniodawcy;
przesyłka została nieopłacona lub opłacona w kwocie niższej niż należna, a Zleceniodawca lub Odbiorca odmówi uiszczenia opłaty lub różnicy w opłacie.

CZAS ROZPATRYWANIA reklamacji przesyłek krajowych:
Po rozpatrzeniu reklamacji Centrala powiadomi Cię na piśmie Reklamującego, w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, o:
uznaniu,
częściowym uznaniu
oddaleniu reklamacji.
W każdym z powyższych przypadków powiadomienia zawiera:
określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;
uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości Twoich roszczeń.

WAŻNE:
Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście spedycyjnym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Odbiorcę do DPD Polska nie później niż w terminie 7 dni od
przyjęcia przesyłki.

OPÓŹNIENIA:
W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, musisz zaznaczyć ten fakt na liście spedycyjnym lub innym równoważnym dokumencie w obecności przedstawiciela DPD Polska. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela DPD Polska). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy na jego koszt.

Źródło: Dostępne na stronie internetowej DPD Polska - Warunki wykonywania usług.

Wszelkie reklamacje z tytułu nieterminowego doręczenia prowadzi firma BPS.
Reklamacje można składać poprzez druk reklamacyjny BPS załączony w zakładce "dokumenty".

U nas zamówisz
tanią przesyłkę w:
Strona główna Regulamin Cenniki Inne dokumenty FAQ Polityka prywatności Polityka plików cookie Reklamacje O firmie Kontakt Mapa strony
Serwis TwoiKurierzy.pl prowadzony jest przez firmę BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007/2019
domeny, hostingprojektowanie stron www - netwave.pl